KoNiArAxD
Pytanie od KoNiArAxD 28 grudzień 2011
Poleć na :
  • Nasza Klasa

Co to jest bonitacja???

np. w magazynie ŚWIAT KONI jest takie coś jak są oferty spzedarzy konia.

Odpowiedzi

2 pomocne odpowiedzi poniżej

Bonitacja zwierzęcia - ocena wartości hodowlanej i użytkowej zwierząt. Przeprowadza się ją punktowo lub za pomocą umownych znaków (klucza bonitacyjnego) z podkreśleniem zalet i wad ocenianego zwierzęcia. Istota bonitacji polega głównie na tym, że wycenie nie jest poddawane zwierzę jako całość, lecz poszczególne jego partie i dopiero zsumowanie wszystkich not daje końcową ocenę w punktach. Ten sposób oceny stosowany jest np. przy wpisie zwierząt do ksiąg zarodowych. Bonitację owiec przeprowadza się na podstawie wyglądu zewnętrznego oraz jakości wełny za pomocą klucza bonitacyjnego. Bonitację bydła przeprowadza się na podstawie produkcyjności, pokroju, konstytucji i pochodzenia. Bonitacja koni jest czynnością pomocniczą w dokładnej wycenie typu, budowy i pokroju zwierząt. Przy bonitacji świń ocenia się ich pokrój przez punktowanie i pomiary poszczególnych partii ciała.

guciowa83

Bonitacja gleb, ocena jakości gleb pod względem ich wartości użytkowej, biorąca pod uwagę żyzność gleby, stosunki wodne w glebie, stopień kultury gleby i trudność jej uprawy, w powiązaniu agroklimatem, rzeźbą terenu oraz niektórymi elementami stosunków gospodarczych.

W zależności od przyjętej bonitacji wartość użytkową wyraża się w klasach lub w punktach. Bonitację gleb przeprowadza się w celu zakładania jednolitej ewidencji gruntów, będącej podstawą określenia wymiaru podatku gruntowego, scalania gruntów oraz racjonalnego ich wykorzystania na cele nierolnicze.

Przy bonitację gleb uwzględnia się następujące kryteria:

1) budowę profilu glebowego (typ i podtyp gleby, rodzaj, gatunek i miąższość poziomu próchnicznego oraz zawartość próchnicy, odczyn i skład chemiczny, właściwości fizyczne, oglejenie gleby),

2) stosunki wilgotnościowe, uwarunkowane położeniem w terenie,

3) wysokość n.p.m.

Na podstawie tych kryteriów zalicza się gleby do odpowiednich klas bonitacyjnych (klasyfikacja bonitacyjna gleb). Czynnikami uzupełniającymi bonitacji gleb są właściwości otoczenia profilu glebowego i warunki uprawy.

W polskim systemie bonitacji gleb wyróżnia się 8 klas gleb gruntów ornych (I, II, IIIa, IIIb, IVa, IVb, V, VI) i 6 klas gleb użytków zielonych (I, II, III, IV, V, VI). Gleby orne bardzo dobre i dobre (I-IIIb) zajmują w Polsce 28,6% ogólnej powierzchni gruntów ornych, gleby średniej jakości (IVa i IVb) - 39,1%, gleby słabe i bardzo słabe (V i VI) - 32,3%. W ogólnej powierzchni użytków zielonych klasy najsłabsze (V i VI) stanowią aż 42,6%.